Question Answer
Ìíå ëåãêî äà¸òñÿ ðóññêèé ÿçûê Mul istub/Ma kergesti omandan vene keelt
Ìíå ñ òðóäîì äàþòñÿ ìàòåìàòèêà è ôèçèêà Mul ei istu/ ma raskesti omandan matemaatikat ja fuusikat
ß îñîáåííî ñèë¸í â ðóññêîì ÿçûêå Ma olen eriti tugev vene keeles
ß îáîæàþ ðóññêèé ÿçûê Ma jumaldan vene keelt
Ó ìåíÿ ñïîñîáíîñòè ê ìàòåìàòèêå Mul on voimed/ ma olen andekas matemaatikas
Ó ìåíÿ íåò ñïîñîáíîñòåé ê ðóññêîìó ÿçûêó Ma ei ole andekas vene keeles
Õîðîøî çíàþ ðóññêèé ÿçûê Oskan hasti vene keelt
Ñâîáîäíî âëàäåþ ðóññêèì ÿçûêîì Valdan vabalt vene keelt
Ãîâîðþ õîðîøî ïî -ðóññêè Raagin hasti vene keelt
òî÷íûå íàóêè tappisteadused
ó÷åáíîå íàïðàâëåíèå oppesuund
Óñïåâàåìîñòü è ó÷¸áà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *