Question Answer
Perekond Ñåìüÿ
Sugulased Ðîäñòâåííèêè
Vanemad Ðîäèòåëè
Ema Ìàìà
Isa Ïàïà
Vanem ode Ñòàðøàÿ ñåñòðà
Vanem vend Ñòàðøèé áðàò
Noorem ode Ìëàäøàÿ ñåñòðà
Noorem vend Ìëàäøèé áðàò
Taiskasvanu ode Âçðîñëàÿ ñåñòðà
Taiskasvanu vend Âçðîñëûé áðàò
Lihane ode Ðîäíàÿ ñåñòðà
Lihane vend Ðîäíîé áðàò
Uks vend Îäèí áðàò
Kaks venda Äâà áðàòà
Uks ode Îäíà ñåñòðà
Kaks ode Äâå ñåñòðû
Onupojad Áðàòüÿ
Taditutred Ñåñòðû
Tadi Òåòÿ
Onu Äÿäÿ
Vanaisa Äåäóøêà
Vanaema Áàáóøêà
Ñåìüÿ 7 класс

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *