Question Answer
Ìîëîäåö Bravo
äîáðûé, õîðîøèé Buono
Ïëîõîé Cattivo
Êðàñèâûé Bello
Íåêðàñèâûé Brutto
Äîðîãîé Caro
Ðåäêèé Raro
Áîëüøîé Grande
Ìàëåíüêèé Piccoto
Ñòàðûé Vecchio
Íîâûé Nuovo
Äðåâíèé Antico
Ñîâðåìåííûé moderno
Âåñ¸ëûé Allegro
Ãðóñòíûé Triste
Ìîëîäîé Giovane
Êëàññè÷åñêèé, àíòè÷íûé Classico
Ñâåòëûé Chiaro
Ò¸ìíûé Scuro
׸ðíûé Nero
Áåëûé Bianco
Êðàñíûé Rosso
Çåë¸íûé Verde
Æåëòûé Giallo
Ñèíèé Blu
Ñåðûé Grigio
Êîðè÷íåâûé Marrone
Äëèííûé Lungo
Øèðîêèé Largo
Óçêèé Stretto
Âûñîêèé Alto
Íèçêèé Basso
Êîðîòêèé(êðàòêèé) Breve
Êîðîòêèé(ïî âðåìåíè) Zorto
Lgi aggetivi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *